Tóm tắt phim Sở Kiều Truyện – Tập 55

Lúc này Tú lệ quân được tin Sở Kiều đã về thành Hồng Xuyên, vừa lúc đó nhận được tin Yến Tuân đã dẫn quân đi Mỹ Lâm quan và thành Hồng Xuyên đang gặp nguy hiểm. Liền ra lệnh chỉnh đốn quân ngũ bảo vệ Hồng Xuyên thành. Sở Kiều bất ngờ xuất hiện nói cần nhờ Tú Lệ quân tương trợ bảo vệ Hồng Xuyên vì với sức của một mình mình thì không thể bảo vệ thành. Hạ Tiêu liền đem binh phù giao cho Sở Kiều làm thủ lĩnh của Tú Lệ quân và xin nguyện cùng với Sở Kiều liều chết bảo vệ thành.
Nguyên Thuần đế doanh trại của Ngụy Thư Diệp lấy ra binh phù, Ngụy Thư Diệp khuyên ngăn rằng nàng là công chúa đại Ngụy mà không nghĩ cho Trường An thì sau này sống ra sao? Nguyên Thuần nói rằng mình sống đến ngày hôm nay là để phục thù, chỉ một việc này thôi, phải công đánh thành Hồng Xuyên để báo thù.
Sở Kiều đến thành Hồng Xuyên nhưng không vào được thành cũng nhận được tin quân Đại Ngụy còn 50 dặm nữa là đánh đến Hồng Xuyên thành. Trình Diên ở trong thành ra lệnh, bất cứ ai đòi vào thành đều giết không tha. Liền hạ lệnh quân bắn tên xuống giết người ở dưới thành. Phong Miên chạy vào nói Trình Diên đang làm gì, ở dưới là Sở đại nhân, Trình Diên liền bâng quơ giả ngơ cho người thông báo mở thành cho Sở Kiều vào nhưng sai quân mai mục ở cổng vào để giết Sở Kiều.

[thằng Trình Diên này nó nghĩ Sở Kiều gây cản trở cho Yến Tuân nên nó muốn giết luôn, nhưng nó lại không nghĩ rằng, lỡ có giết được Sở Kiều thì coi như tương lai của nó cũng chấm dứt].

Phong Miên liều chết chạy ra báo cho Sở Kiều biết có mai phục, liền bị quân trên thành đâm và rớt xuống dưới thành chết. Sở Kiều ra lệnh rút quân. Vừa lúc đó có người đến báo quân Ngụy còn cách 40 dặm, Sở Kiều hạ lệnh tìm cách vào thành. Yến Tuân nhận được tin Ngụy Thư Diệp dẫn quân đi đánh Hồng Xuyên thành, nhưng y bỏ mặc vì đúng như kế hoạch của mình, dùng Hồng Xuyên làm mồi nhử quân Ngụy để mình tiến đánh Mỹ Lâm quan sau đó tiến thẳng Trường An mà không gặp bất cứ phòng tuyến nào. A Tinh không biết trước kế hoạch nên hỏi Yến Tuân là Yến Bắc là nhà của chúng ta, Yến Tuân nói Yến Bắc sớm đã không phải nhà chúng ta rồi, tám bộ thảo nguyên đó không hề phái một binh tốt nào giúp chúng ta, ngay cả đền thờ Yến gia có ai từng đến thắp một nén hương?

[Bọn bát bộ thảo nguyên cũng quá ngu, địch đến nhà mà không giúp đánh, cuối cùng hại vẫn là mình]

A Tinh nói Sở Kiều vẫn đang ở Hồng Xuyên thành, Yên Tuân nói Trọng Vũ sẽ dẫn cô ấy đi nơi khác. Thuộc hạ của Tú Lệ quân lẻn vào thành uy hiếp đòi mở cửa thành, Sở Kiều dẫn Tú Lệ quân vào thành Hồng Xuyên. Yên Tuân ra lệnh cho toàn quân tiến thẳng đến Trường An. Lúc này quân Ngụy cũng vừa tới cổng thành Hồng Xuyên, lập tức phóng mưa tiễn tấn công thành, ra lệnh cho người trong thành phải đầu hàng trong vòng 1 ngày.
Sở Kiều kêu gọi toàn dân trong thành tin vào mình, hãy tin tưởng và cho Tú Lệ quân một cơ hội. Sở Kiều phân phó kế hoạch và tin tưởng rằng trụ được 7 ngày sau thì sẽ có viện binh đến cứu.
Sở Kiều đi tuần đem lại gặp cậu bé mình cứu lúc sáng, cậu nói mình tên Tiểu Cẩu Tử 15 tuổi rồi, có thể lên chiến trường giết địch. Kiều đặt lại cho tên mới thành Đỗ Bình An.
Sáng hôm sau, Tú Lệ quân mai phục đánh đoàn quân vận chuyển lương thảo của quân Ngụy trên đường vận chuyển.
Trên chiến trường, hai bên đánh nhau kịch liệt. Hai bên đều tử thương vô số.

Hết tập 55